1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei in original;

2. Extras de carte funciara pentru informare – in original;

3. Documentatia cadastrala existenta a terenului – fotocopii;

4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie – copii legalizate;

5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect – fotocopii;

6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – fotocopii;

7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii.